Spring til indhold

Rammebetingelser og barrierer

Polens optagelse i EU 1. maj 2004 betyder, at alle restriktive handelshindringer i form af told og afgifter samt andre importregler harmoniseres med det øvrige EU. Man bør dog være opmærksom på, at der på enkelte områder fortsat kan være tale om overgangsordninger, hvorfor der også fortsat kan herske forskellige nationale særregler.

Told og afgifter
EU-oprindelsesprodukter, samt importvarer, der forudgående er indfortoldet til fri omsætning i EU underligger ikke importafgift, idet Polen vedtog EU regler både for EU medlemslande og for ikke-medlemslande.

Toldopkrævning og toldprocedurer afvikles i overensstemmelse med den fælles EU-toldkodeks, ligesom det er toldsatserne i den fælles EU-importtarif, der anvendes ved fortoldning af varer, der ikke er i fri omsætning.  Moms i forbindelse med inter-EU-handel afregnes efter reglerne i den fælles EU-momsordning. Det samme gælder for så vidt angår EU-harmoniserede punktskatter (forbrugsafgifter). Ikke-EU-harmoniserede punktskatter opkræves efter reglerne i den nationale skattelovgivning. I Polen trådte de nye toldregler (VAT) i kraft d. 20/04/2004. De nye love er harmoniseret til EU lovgivning, og den mest markante ændring er stigningen i VAT for byggematerialer fra 7% til 22%.

Patent, varemærker og rettigheder
Reglerne for produktrettigheder, som patent-, varemærke- og mønsterbeskyttelse er med national tilpasning de samme som gælder i det øvrige EU.
Nærmere vejledning vedr. patent- og varemærkebestemmelser i EU kan findes hos Patent- og Varemærkestyrelsen på adressen:
http://vmguidelines.dkpto.dk/

Importregler
Øvrige importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger af de fælles EU-regler, der for eksempel fastsætter, hvilke kvantitative begrænsninger, der gælder for specifikke produkter, bortset fra tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler.

Uddybende informationer om EU’s fælles told- og fortoldningsbestemmelser kan hentes på
http://europa.eu/pol/cust/index_da.htm

og om EU’s fælles momsordning på
http://europa.eu/pol/tax/index_da.htm 

Eksportteknisk rådgivning
Eksportteknisk Rådgivning er en del af  The Trade Council under Udenrigsministeriet.
Vi følger løbende ændringer i rammebetingelserne for den internationale handel og har adgang til tværgående oplysninger om markedsbestemmelserne for konkrete produkter - også når det drejer sig om varetransaktioner eller tjenesteydelser mellem tredjelande.

Vi har mulighed for at hjælpe med at afklare, om der ved problemer på et eksportmarked er tale om lovlige eller ulovlige handelshindringer i forhold til det pågældende lands internationale forpligtelser. I givet fald har The Trade Council i samarbejde med de danske repræsentationer i udlandet mulighed for at tage sagen op på virksomhedens vegne i de pågældende internationale fora og direkte med det pågældende land.

"" Eksportrådet i Polen
Telefon: +48 22 565 2929 eller +48 22 565 2946
wawamb@um.dk

Eksportteknisk Rådgivning

aaa
Læs mere om eksportteknisk rådgivning på The Trade Councils hjemmeside.

Handelsbarrierer

aaa
Læs mere om handelsbarrierer på The Trade Council hjemmesiden