Skip to content

Restrictions on entry to Denmark as part of efforts to contain coronavirus COVID-19                                        Ograniczenia wjazdu do Danii w ramach działań mających na celu powstrzymanie koronawirusa/COVID-19

Restrictions on entry to Denmark as part of efforts to contain coronavirus/covid-19.  Persons wishing to enter Denmark must expect to be rejected entry at the Danish borders, including in Danish airports, unless they have a worthy purpose for entering, e.g. if the person lives or works in Denmark or has been commissioned to provide goods or services in Denmark.
 
Read the press release by the Danish Ministry of Justice here.

***

Osoby chcące wjechać do Danii muszą spodziewać się na duńskich granicach odmowy wjazdu, w tym na duńskich lotniskach, chyba że mają uzasadniony cel wjazdu, np. jeśli dana osoba mieszka lub pracuje w Danii lub została zobowiązana do dostarczenia towarów lub usług w Danii.

Komunikat prasowy duńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości dostępny tutaj