Gå til indhold

Mission for den danske ambassade i Polen

Det er ambassadens opgave at varetage Danmarks interesser i Polen ved

  • aktivt at formidle og fremme danske holdninger og synspunkter- at holde danske myndigheder orienteret om områder af særlig interesse for Danmark gennem analyser og vurderinger af den politiske og økonomiske udvikling i Polen
  • at styrke den danske eksportindsats og at fremme investeringsaktiviteterne mellem Danmark og Polen
  • at yde hurtig og effektiv bistand til danske statsborgere i Polen
  • at udbrede kendskabet til Danmark, danske holdninger og dansk kultur

Ambassadens arbejde kan deles op på følgende hovedområder:

1. Varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og -økonomiske interesser
Det er ambassadens arbejde at sørge for, at beslutningstagere på alle niveauer i Danmark og i Polen har det bedste informationsgrundlag for at træffe beslutninger, der kan have betydning for danske (og polske) interesser. På baggrund af sin indgående indsigt leverer ambassaden analyser og vurderinger af Polens interesser og synspunkter til danske beslutningstagere og forsøger at finde områder for mulige alliancer mellem Danmark og Polen, særligt i forbindelse med EU og NATO. For at kunne give sådanne vurderinger af Polens politiske mål i konkrete sager opretholder ambassaden fortrolige og direkte kontakter til de politiske og administrative beslutningstagere i Polen. Ambassaden forsøger endvidere at påvirke meningsdannelsen i Polen for at sikre dansk indflydelse, når politiske beslutninger skal træffes af polske myndigheder. Det sker gennem en aktiv indsats over for regeringsmedlemmer, ministerier og myndigheder, andre politikere, medier, organisationer m.fl.

2. Fremme af dansk eksport og udenlandske investeringer i Danmark
Ambassaden fungerer som sparringspartner og rådgiver for danske virksomheder for at fremme dansk eksport og danske virksomheders internationalisering og etablering i Polen. Ambassaden har også til opgave at ”sælge” Danmark til udenlandske investorer med henblik på at få udenlandske virksomheder til at investere i Danmark. Det er ambassadens opgave at opbygge professionelle netværk mellem danske handels- og interesseorganisationer og de modsvarende udenlandske organisationer, skabe strategiske alliancer og på enhver måde udbygge de kommercielle forbindelse mellem Danmark og Polen. Det langsigtede arbejde i form af markedsudviklingsprojekter spiller en stor rolle i eksport- og investeringsfremmearbejdet, så ambassaden i god tid kan identificere nye forretningsområder og påbegynde projekter, der kan føre til udnyttelse af disse forretningsmuligheder.

3. Bistand til danske statsborgere i udlandet
Ambassadens bistand til danske statsborgere i opholdslandet spænder over en bred vifte af ydelser. Ambassaden yder bistand i tilfælde af alvorlige forbrydelser mod danskere, i forbindelse med sygdom, dødsfald, arrestation og fængsling. Ambassaden kan også hjælpe med pengeoverførsler til hjemrejse samt ved udstedelse af nyt pas.På vegne af Udlændingestyrelsen udfærdiger ambassaden opholds-/og eller arbejdstilladelser og udsteder visum til tredjelandsborgere samt hjælper statsamter og andre danske myndigheder med visse familie- og strafferetlige sager.

4. Kultur og information
Ambassaden gør en stor indsats for at udbrede kendskabet til Danmark og danske holdninger. Det sker dels ved generel informationsvirksomhed over for offentligheden og medierne, dels ved at arrangere danske kulturelle arrangementer i Polen samt finde sponsorer til kulturarrangementer med dansk deltagelse. Der er et tæt samarbejde mellem ambassaden og Det Danske Kulturinstitut i Polen. Derudover formidler ambassaden kontakter mellem kultur- og uddannelsesinstitutioner i Danmark og Polen. Ambassaden bistår endvidere Danmarks Turistråd med at fremme udenlandsk turisme i Danmark.

5. Praktiske opgaver
Ambassaden har som led i sit arbejde en række praktiske opgaver. Ambassaden står for den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af besøg af kongehus, ministre, folketingsudvalg og andre politikere, organisationer, journalister m.fl. Ambassaden står ligeledes for den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af konferencer og seminarer i forbindelse med dansk eksportfremme og kulturfremme. Lokaler på ambassaden og de udsendte medarbejderes boliger, specielt chefsboligen, benyttes som rammen for flere af disse arrangementer.