Misja Ambasady Danii w Polsce

Nadrzędnym celem Ambasady jest reprezentowanie interesów Danii w Polsce. Do głównych zadań Ambasady należy 
 • aktywne propagowanie duńskich stanowisk i punktów widzenia
 • informowanie duńskich władz o sprawach mających szczególne znaczenie dla Danii, za pomocą analiz oraz oceny politycznego
  i ekonomicznego rozwoju w Polsce
 • promocja duńskiego eksportu oraz wspieranie inicjatyw inwestycyjnych pomiędzy Polską a Danią
 • udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy duńskim obywatelom
  w Polsce
 • poszerzanie wiedzy o Danii, duńskim stylu życia i duńskiej kulturze.
  Pracę Ambasady można podzielić na następujące dziedziny:
 1. Dbałość o duńskie interesy w zakresie polityki zagranicznej
  i ekonomicznej
  Zadaniem Ambasady jest troska o to, aby decydenci wszystkich szczebli w Danii i Polsce posiadali rzetelne i wyczerpujące informacje, umożliwiające im podejmowanie decyzji, które mogą mieć znaczenie dla Danii (i Polski). Dysponując gruntowną wiedzą, Ambasada jest w stanie dostarczać decydentom w Danii analizy
  i oceny polskich interesów i punktów widzenia oraz wynajdywać obszary, gdzie możliwe jest zawieranie porozumień i przymierzy pomiędzy Polską i Danią, zwłaszcza w odniesieniu do sprawa związanych z UE i NATO. W celu oceny polskich dążeń politycznych w konkretnych sprawach, Ambasada utrzymuje poufne
  i bezpośrednie kontakty z politycznymi i administracyjnymi decydentami w Polsce. Ambasada próbuje również oddziaływać na opinię publiczną w Polsce w momencie podejmowania przez polskie władze ważnych decyzji politycznych. Oddziaływanie odbywa się za pomocą kontaktów z członkami rządu, ministerstwami, władzami, innymi politykami, mediami, organizacjami itd.
 2. Promocja duńskiego eksportu oraz zagranicznych inwestycji w Danii
  Ambasada występuje w roli partnera i doradcy duńskich firm
  w celu promowania duńskiego eksportu i duńskich firm w Polsce
  i na Ukrainie. Ambasada próbuje również ”sprzedawać” Danię zagranicznym inwestorom, zachęcając tym samym zagraniczne firmy do inwestowania w Danii. Zadaniem Ambasady jest także budowa zawodowych kontaktów pomiędzy duńskimi organizacjami handlowymi a ich zagranicznymi odpowiednikami, tworzenie strategicznych przymierzy oraz wszechstronna rozbudowa związków handlowych pomiędzy Danią a Polską. Perspektywiczna praca w formie projektów dotyczących rozwoju rynku odgrywa znaczącą rolę w promowaniu eksportu i inwestycji. Pozwala ona Ambasadzie z wyprzedzeniem identyfikować nowe obszary działalności gospodarczej oraz rozpoczynać projekty, mogące doprowadzić do wykorzystania nowych możliwości rynkowych.
 3. Pomoc dla obywateli duńskich przebywających w Polsce
  Pomoc Ambasady dla obywateli duńskich przebywających
  w Polsce obejmuje szeroki zakres świadczeń. Ambasada udziela pomocy w przypadku poważnych przestępstw popełnionych
  w stosunku do obywateli duńskich, w przypadku choroby, zgonu, aresztowań/pobytu w więzieniu. Ambasada może również pomóc w przeprowadzeniu transferu pieniędzy na powrót do domu oraz przy wydawaniu nowego paszportu. W Ambasadzie działa także system dyżurów, zapewniający obywatelom duńskim szybką
  i skuteczną pomoc 24 godziny na dobę. Więcej informacji na stronie internetowej Ambasady pod hasłem "Pobyt w Polsce". 
  W imieniu duńskiego Urzędu ds. Imigracji Ambasada wydaje pozwolenia na pobyt i pracę i wizy dla obywateli trzecich krajów oraz pomaga duńskim urzędom wojewódzkim i innym duńskim władzom w niektórych rodzinno-prawnych sprawach.
 4. Działalność kulturalno-informacyjna
  Ambasada przykłada dużą wagę do poszerzania wiedzy o Danii
  i duńskim stylu życia w polskim społeczeństwie. Ambasada prowadzi bezpośrednią działalność informacyjną w stosunku do polskiego społeczeństwa i mediów, organizuje duńskie imprezy kulturalne oraz znajduje sponsorów imprez kulturalnych
  z duńskim uczestnictwem. Działalność Ambasady w tej dziedzinie odbywa się w ścisłej współpracy z Duńskim Instytutem Kultury
  w Polsce. Ambasada pośredniczy również w kontaktach pomiędzy polskimi i duńskimi placówkami kulturalnooświatowymi. Ponadto Ambasada współpracuje z Duńską Radą ds. Turystyki w celu promowania zagranicznej turystyki w Danii.
 5. Praktyczne zadania
  W zakres pracy Ambasady wchodzi również szereg praktycznych zadań. Ambasada zajmuje się od strony praktycznej przygotowaniami wizyt członków rodziny królewskiej, duńskich ministrów, członków duńskiego Parlamentu, organizacji, dziennikarzy itd. Ambasada uczestniczy również w przygotowywaniu i przeprowadzaniu konferencji i seminariów, promujących duński eksport i kulturę. Lokale Ambasady i domy akredytowanych w Polsce duńskich dyplomatów, w tym przede wszystkim Rezydencja Ambasadora Danii, to miejsca, w których odbywa się wiele z wyżej wymienionych imprez.