Pobyt i praca w Danii

Praca

Z dniem 1 maja 2009 r. został zniesiony obowiązek posiadania pozwolenia na pracę w Danii w stosunku do obywateli polskich.

Obywatele krajów trzecich zamieszkujący Polskę nadal muszą ubiegać się
o pozwolenie na pobyt i pracę w Danii. Pozwolenia takie wydawane są przez duński urząd imigracyjny, natomiast wnioski można składać za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii w Warszawie. Opłata za złożenie wniosku za pośrednictwem Ambasady wynosi 835 PLN
i nie jest zwracana w przypadku decyzji odmownej.

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o pozwolenia na pracę przez obywateli państw trzecich można znaleźć na stronie internetowej duńskiego urzędu imigracyjnego.

Z dniem 1 lipca 2019 duńskie MSZ wprowadziło opłaty online za pozwolenie na pobyt i pracę. Opłatę dla ambasady należy wnieść logując się na podany link: www.dys.um.dk/permit.

Pokwitowanie należy przedłożyć wraz z paszportem, danymi biometrycznymi oraz wymaganymi dokumentami przy składaniu wniosku w ambasadzie.

Ambasada informuje, że w związku ze skaładaniem wniosku na pozwolenie na pobyt i pracę należy dwa razy wniseść opłatę:
1) opłatę dla duńskiego Urzędu imigracyjnego lub Duńskiej Agencji ds. Międzynarowdowej Rekrutacji i Integracji,
2) opłatę dla amabsady.

Rejestracja pobytu w Danii

Obywatel Polski ma prawo wjazdu do Danii i pobytu przez okres do 3 miesięcy bez potrzeby występowania o zaświadczenie
o zarejestrowaniu pobytu. Osoby poszukujące pracy mogą przebywać w Danii do 6 miesięcy bez takiego zaświadczenia. Zarówno trzymiesięczny, jak i sześciomiesięczny okres pobytu liczą się od dnia wjazdu.

Osoba przewidująca, że jej pobyt w Danii będzie trwał dłużej niż 3 miesiące, winna przed upływem tego czasu ubiegać się
o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu.

Zaświadczenie zarejestrowania pobytu stanowi dokumentację, że dana osoba ma prawo przebywać w Danii jako obywatel państwa UE lub członek rodziny obywatela państwa UE.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu stanowi zaświadczenie rejestracji pobytu obywatela UE w Danii. Jest ono ważne na czas nieokreślony – ważność trwa tak długo, jak długo spełniane są warunki będące podstawą jego wydania.

Po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Danii można wystąpić
o kartę pobytu na czas nieokreślony.

Po otrzymaniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu można zwrócić się do biura obsługi obywateli - Borgerservice - w gminie zamieszkania w celu uzyskania numeru personalnego CPR i karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie zarejestrowania pobytu stanowi zatem podstawę uzyskania numeru personalnego CPR.

Więcej o pracy i studiowaniu w Danii można dowiedzieć się z portalu
w języku angielskim Life in Denmark.