Polska w Schengen

Podróżowanie po terytorium strefy Schengen

Jedną z konsekwencji wejścia Rzeczpospolitej Polskiej do strefy Schengen jest możliwość podróżowania i przebywania na terytorium obszaru Schengen przez obywateli krajów trzecich po całym terytorium obszaru Schengen bez konieczności posiadania wizy Schengen na podstawie zezwoleń pobytowych wydanych przez jedno z państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy, o ile jednocześnie spełnione są ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium obszaru Schengen, tj. cudzoziemiec posiada ważny dokument podróży, potrafi uzasadnić cel
i warunki planowanego pobytu oraz posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem, a także nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich (art. 21 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układuz Schengen z dnia 14 czerwca  1985r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluxu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz.UE L 239 z 22.09.2000, str. 19 z późn. zm.).

W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej tytułami pobytowymi są:

 • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
 • zezwolenie na osiedlenie się
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE
 • zgoda na pobyt tolerowany
 • status uchodźcy
 • legitymacja dyplomatyczna
 • legitymacja konsularna (zielona)
 • legitymacja konsularna (łta) wydawana dla konsuli honorowych
 • legitymacja słuzbowa wydawana członkom personelu placówek dyplomatycznych
 • Przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec posiadający jedno z w/w zezwoleń
 • powinien posiadać ważną kartę pobytu, która jest dokumentem potwierdzającym posiadanie w Polsce tytułu pobytowego.